BONY SUKCESU

Przedsiębiorców z sektora MŚP mogą skorzystać z dofinansowania specjalistycznych usług doradczych w zakresie:

  • monitorowania i prognozowania trendów rynkowych,
  • organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
  • uzyskiwania certyfikatów zgodności,
  • optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
  • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie,
  • instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w przedsiębiorstwie,
  • procedur i procesów związanych ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji,
  • opracowania specjalistycznych dokumentów stanowiących podstawę do aplikowania o środki programu ramowego,
  • wydatki związane z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej.

Projekt grantowy realizowanego przez MARR Kraków, skierowana jest  do firm z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie Małopolski.

Przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie dwa Granty. Kwota jednego Grantu do wysokości 20 000 zł Maksymalne możliwe dofinansowanie do 95% kosztów kwalifikowalnych (szczegóły w Regulaminie dostępnym wraz z innymi dokumentami).