Planowanie strategiczne [oferta]

Celem doradztwa jest przygotowanie Planu Strategicznego Przedsiębiorstwa (najczęściej na okres 5 lat). Plan pozwala na dostosowanie sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa do zmieniającego się otoczenia biznesowego i jednocześnie na określenie głównych kierunków jego rozwoju. Dzięki opracowaniu planu strategicznego, przedsiębiorstwo stanie się bardziej odporne na zaburzenia, odpowiednio różnicując swoje cele i plany krótkoterminowe, tworząc specyficzne programy działania dla różnych sfer swojej aktywności, kształtując i umacniając korzystne relacje z poszczególnymi interesariuszami oraz utrzymując wewnętrzną równowagę systemu.