Doradca w projekcie ”Praca dla Młodych!”

ROBERT_MACIASZEK

Projekt „Praca dla Młodych!” jest realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. w ramach Priorytetu I, Poddziałania 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu zamieszkałych na terenie m. Kraków, p. krakowskiego, p. olkuskiego poprzez podjęcie zatrudnienia/samozatrudninia.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt „Praca dla Młodych” skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie m. Kraków, p. krakowskiego, p. olkuskiego spełniających łącznie poniższe warunki:

■ wiek 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia);

■ osoba nie pracująca (tj. jest bierna zawodowo – nie zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie pracy);

■ osoba nie kształcąca się tj. nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym);

■ osoba nie szkoląca się tj. nie uczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkoleń finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu);

■ osoba o niskich kwalifikacjach tj. osoba z wykształceniem:
a) podstawowym (dotyczy osób, które ukończyły szkołę podstawową)
b) gimnazjalnym (dotyczy osób, które ukończyły gimnazjum)
c) ponadgimnazjalnym (dotyczy osób, które ukończyły Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące,Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową)

Projekt skierowany jest łącznie do 160 osób, w tym min. 50% to osoby zamieszkujące obszary wiejskie poza ZIT (tj. powiat krakowski i olkuski).

W projekcie min. 60% stanowić będą Kobiety.

Co oferujemy?

Uczestnikom Projektu zaoferowane zostaną następujące formy wsparcia:

 1. Warsztaty – aktywne poszukiwanie pracy dla 150 osób
  2. Warsztaty kompetencji pracowniczych dla 160 osób
  3. Specjalistyczne porady indywidualne dla 160 osób.
  4. Opieka osobistego doradcy i pośrednika pracy dla 150 osób.
  5. Szkolenia lub Przygotowanie Branżowo-Produktowe dla min. 100 osób.
  6. Staże zawodowe w wymiarze średnio 4 miesięcy dla min. 130 osób.
  7. Doradztwo indywidualne dotyczące zakładania działalności gospodarczych dla 10 osób.
  8. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 10 osób.

Koszty uczestnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Co możesz zyskać ?

nowe kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe

 1. Stypendium stażowe podczas stażu u pracodawcy
  2. Bezpłatne szkolenia w miejscu pracy lub zakupione na rynku komercyjnym
  3. Możliwość otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  4. Opieka osobistego doradcy i pośrednika pracy;
  5. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i do miejsc stażowych
  6. Poczęstunek podczas zajęć
  7. Zaświadczenie o ukończeniu stażu

Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez min. 69 osób oraz samozatrudnienia przez min. 10 osób.

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w ramach V naborów, po średnio 32 osoby na każdy nabór.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce Rekrutacja.